1. Ang aplikante ay:
  • Kailangang magbayad ng limang piso (P5.00) para sa membership fee;
  • Sang-ayong bumili ng kuryente sa kooperatiba batay sa patakaran nito;
  • Sang-ayon sa pamamaraan ng pagkakabit ng mga kawad batay sa patakaran ng kooperatiba at may obligasyong pangalagaan ang metro laban sa pagkasira at pagkawala nito;
  • Sang-ayong sumunod sa patakaran ng kooperatiba at ang anumang ari-arian ng kasapi ay hindi panghihimasukan o ibabayad sa pagkakautang ng kooperatiba;
  • Sang-ayong sumunod sa kooperatiba sa anumang pagbabago

                nito, katulad ng pagbaba at pagtaas ng bayad ng kuryente

  • Ang kooperatiba ay:
  • May karapatang pumasok sa kapaligiran at kabahayan upang suriin ang mga kasangkapang de-kuryente ng aplikante upang malaman ang nakokonsumong mga kagamitang ito na walang pananagutang sibil o kriminal.
  • Hindi mananagot sa anumang di-pagpasok ng kuryente sapagkat may hadlang sa bahay ng aplikante.

New Connection Process Flow

Don't forget to share this post!